ความสำคัญของ Performance Curve

ปั๊มน้ำทุกประเภท จะมีประสิทธิภาพ การทำงาน ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดปั๊ม ขนาดของปั๊ม ซึ่งประสิทธิภาพของปั๊มสามารถแสดงได้ด้วยกราฟ Performance Curve ตามลักษณะของผู้ออกแบบปั๊มน้ำ จะมีจุดต่างๆที่มีความสำคัญ ดังนี้

จุดที่ 1 แนวแกนแสดงอัตราการไหล (Flow)

เป็นแกนแนวนอนของกราฟที่ใช้แสดงอัตราการไหล ที่ปั๊มสามารถทำได้ โดยอัตราการไหลจะเริ่มตั้งแต่ 0 ไปจนถึงอัตราการไหล สูงสุดที่ปั๊มสามาถทำได้ โดยกราฟนี้จะแสดงทั้งเป็นหน่วย ลิตร/นาที (l/min) , ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (m3/hr)

จุดที่ 2 แนวแกนแสดงความดัน (Head)

เป็นแกนตั้งของกราฟ ที่ใช้ในการแสดงแรงดันที่ปั๊มสามารทำได้ จะมีแสดงเป็นหน่วย เมตร (m.) และ ฟุต (ft)

จุดที่ 3 เส้น Pump Curve

เป็นเส้นที่แสดงอัตราการไหลเทียบกับแรงดันของปั๊มที่สามารถทำได้ โดยอัตราการไหลและแรงดันของปั๊มจะแปรผันตามขนาดของใบพัด จากภาพจะเห็นได้ว่าปั๊มรุ่นนี้สามารถใช้ใบพัดได้ตั้งแต่ขนาด 198 มิลลิเมตร ไปจนถึง 210 มิลลิเมตร

จุดที่ 4 จุด Shut Off Head

เป็นจุดที่อัตราการไหลของปั๊มเป็น 0 และเป็นจุดที่ได้แรงดันสูงที่สุด ซึ่งมักจะใช้จุดนี้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊ม

จุดที่ 5 เส้นบอกประสิทธิภาพ (Efficiency)

เป็นเส้นที่แสดงประสิทธิภาพของปั๊ม โดยจะแสดงเป็น %

จุดที่ 6 เส้นกำลังของปั๊ม (Power)

เป็นเส้นที่ใช้แสดงกำลังของปั๊มที่จุดใช้งานต่างๆ โดยกำลังของปั๊มก็จะแปรผันตามขนาดของใบพัด จะแสดงหน่วยเป็น กิโลวัตต์ (kW) แรงม้า (HP)

จุดที่ 7 เส้น NPSHr (Net Positive Suction Head Require)

เส้น NPSHr เป็นเส้นที่แสดงความสามารถในการดูดน้ำของปั๊ม มีหน่วยเป็นหน่วยแรงดัน ผู้ออกแบบระบบปั๊มน้ำ มักจะใช้เส้นนี้ในการพิจารณาว่า ปั๊มสามารถดูดน้ำที่อยู่ในบ่อลึกลงไปได้เท่าไร โดยจะต้องมีการนำมาคำนวณร่วมกับค่า NPSHa

pump performance curve