ความสำคัญของ Performance Curve

ปั๊มน้ำทุกประเภท จะมีประสิทธิภาพ การทำงาน ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดปั๊ม ขนาดของปั๊ม ซึ่งประสิทธิภาพของปั๊มสามารถแสดงได้ด้วยกราฟ Performance Curve ตามลักษณะของผู้ออกแบบปั๊มน้ำ จะมีจุดต่างๆที่มีความสำคัญ ดังนี้

จุดที่ 1 แนวแกนแสดงอัตราการไหล (Flow)

เป็นแกนแนวนอนของกราฟที่ใช้แสดงอัตราการไหล ที่ปั๊มสามารถทำได้ โดยอัตราการไหลจะเริ่มตั้งแต่ 0 ไปจนถึงอัตราการไหล สูงสุดที่ปั๊มสามาถทำได้ โดยกราฟนี้จะแสดงทั้งเป็นหน่วย ลิตร/นาที (l/min) , ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (m3/hr)

จุดที่ 2 แนวแกนแสดงความดัน (Head)

เป็นแกนตั้งของกราฟ ที่ใช้ในการแสดงแรงดันที่ปั๊มสามารทำได้ จะมีแสดงเป็นหน่วย เมตร (m.) และ ฟุต (ft)

จุดที่ 3 เส้น Pump Curve

เป็นเส้นที่แสดงอัตราการไหลเทียบกับแรงดันของปั๊มที่สามารถทำได้ โดยอัตราการไหลและแรงดันของปั๊มจะแปรผันตามขนาดของใบพัด จากภาพจะเห็นได้ว่าปั๊มรุ่นนี้สามารถใช้ใบพัดได้ตั้งแต่ขนาด 198 มิลลิเมตร ไปจนถึง 210 มิลลิเมตร

จุดที่ 4 จุด Shut Off Head

เป็นจุดที่อัตราการไหลของปั๊มเป็น 0 และเป็นจุดที่ได้แรงดันสูงที่สุด ซึ่งมักจะใช้จุดนี้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊ม

จุดที่ 5 เส้นบอกประสิทธิภาพ (Efficiency)

เป็นเส้นที่แสดงประสิทธิภาพของปั๊ม โดยจะแสดงเป็น %

จุดที่ 6 เส้นกำลังของปั๊ม (Power)

เป็นเส้นที่ใช้แสดงกำลังของปั๊มที่จุดใช้งานต่างๆ โดยกำลังของปั๊มก็จะแปรผันตามขนาดของใบพัด จะแสดงหน่วยเป็น กิโลวัตต์ (kW) แรงม้า (HP)

จุดที่ 7 เส้น NPSHr (Net Positive Suction Head Require)

เส้น NPSHr เป็นเส้นที่แสดงความสามารถในการดูดน้ำของปั๊ม มีหน่วยเป็นหน่วยแรงดัน ผู้ออกแบบระบบปั๊มน้ำ มักจะใช้เส้นนี้ในการพิจารณาว่า ปั๊มสามารถดูดน้ำที่อยู่ในบ่อลึกลงไปได้เท่าไร โดยจะต้องมีการนำมาคำนวณร่วมกับค่า NPSHa

pump performance curve

เรื่องราวปั๊มน้ำที่น่ารู้

ตรวจเช็คปั๊ม

การตรวจเช็คปั๊มน้ำเป็นประจำ

สาเหตุปี๊มจ่ายน้ำน้อย

สาเหตุปั๊มจ่ายน้ำน้อย

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

เลือกปั๊มต้องรู้ NPSH

ตรวจเช็คปั๊ม

ป้องกันอุณหภูมิที่มอเตอร์สูง

คาวิเตชั่น คืออะไร

คาวิเตชั่น คืออะไร

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

สาเหตุปั๊มสั่นเสียงดัง

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

ปั๊มน้ำระบบ Transfer Pump

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

วอเตอร์แฮมเมอร์ คืออะไร

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

เลือกปั๊มน้ำระบบ Sprinkler

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ปั๊มน้ำแบบอนุกรม &ขนาน

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

ระบบไฟฟ้า 1เฟส &3เฟส

มาตรฐานหน้าแปลน

มาตรฐานหน้าแปลน

Performance Curve

Performance Curve

Pressure Gauge

Pressure Gauge

เลือกปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

ปั๊มน้ำสำหรับ Cooling Tower

MENU ☰