การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบอนุกรม และแบบขนาน

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเพิ่มแรงดัน หรืออัตราการไหลให้สูงขึ้นสามารถทำได้ โดยต่อแบบบอนุกรม หรือ ต่อแบบขนาน เช่นเดียวกับวงจรไฟฟ้า โดยทั้ง 2 แบบ ต้องติดตั้ง Check Valve ป้องกันการไหลย้อนกลับของของไหล (Back Flow) ซึ่งจะส่งผลให้ชิ้นส่วนของเครื่องสูบได้รับความเสียหายได้

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบอนุกรม เป็นการนำเครื่องสูบน้ำ หลายๆ เครื่อง มาเรียงต่อกัน เช่น เครื่องสูบน้ำตัวที่ 1 นำไปต่อกับ เครื่องสูบน้ำตัวที่ 2 และเรียงต่อกันไป แล้วแต่การออกเเบบ ว่าจะใช้กี่เครื่อง การต่อแบบอนุกรม จะมีทางเดินของของเหลวได้ทางเดียว

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบอนุกรมนั้น จะทำให้แรงดันในระบบมีค่าเพิ่มขึ้น แต่อัตราการไหลในระบบคงเดิม แรงดันที่เพิ่มขึ้น หาได้จากผลรวมของแรงดันในเครื่องสูบน้ำรวมกัน

ต่อเครื่องสูบน้ำแบบอนุกรม

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขนาน เป็นการนำเครื่องสูบน้ำ หลายเครื่อง มาต่อรวมกัน จะกี่เครื่องแล้วแต่การออกเเบบ ของเหลวที่ไหลจะสามารถไหล ได้หลายทางขึ้นอยู่กับตัวของเครื่องสูบน้ำที่นำมาต่อขนานกัน ถ้าเกิดเครื่องสูบน้ำตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องสูบน้ำตัวอื่นก็ยังสามารถทำงานได้อยู่

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขนาน จะทำให้อัตราการไหลในระบบมีค่าเพิ่มขึ้น แต่แรงดันในระบบคงเดิม อัตราการไหลที่เพิ่มขึ้น หาได้จากผลรวมของอัตราการไหลเครื่องสูบน้ำมารวมกัน

การต่อเครื่องสูบน้ำแบบขนาด

หมายเหตุ ในทางปฎิบัติ ผลรวมของเครื่องสูบน้ำทั้งหมดจะมีค่าน้อยกว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากทฤษฎี เนื่องจากการสูญเสียในระบบ

ติดตั้งปั๊ม แบบขนาด อนุกรม