ความต่าง ระบบไฟฟ้า 1 เฟส & 3 เฟส

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส (Phase) คือ ระบบไฟฟ้าที่มีสายไฟ 2 เส้น แรงดันไฟฟ้ามีขนาด 220 Volt เส้นมีไฟเรียกว่าสายไฟ หรือสายเฟส หรือสายไลน์ (ใช้ตัวอักษร L = Line) เส้นที่ไม่มีสายไฟ เรียกว่า นิวตรอล (ใช้ตัวอักษร N = Neutral) ทดสอบโดยใช้ไขควงวัดไฟ

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าที่มีสายไฟ 3 เส้น และสายนิวตรอล 1 เส้น รวมเป็น 4 เส้น สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าระบบ 1 เฟสถึง 3 เท่า ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส สามารถต่อใช้งานเป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟสได้ ด้วยการต่อจากเฟสใดเฟสหนึ่ง และสายนิวตรอลอีกเส้นหนึ่ง แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเฟสเส้นใดเส้นหนึ่งกับสายนิวตรอน 220 Volt และแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเฟสด้วยกันมีค่า 380 Volt ระบบนี้เรียกว่าระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 220/380 Volt เหมาะให้กับ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ สถานที่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามากๆ

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส & 3 เฟส